Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu xong về kiểu dữ liệu String. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về PHP, về cách truyền dữ liệu trên website với 2 phương thức GET và POST. Đây là 2 phương thức phổ biến nhất để truyền dữ liệu từ Client lên Sever.

Phương thức GET

Định nghĩa

Phương thức GET truyền dữ liệu lên sever thông qua các tham số trên URL. Từ đó Sever nhận dữ liệu và thực thi hành động. Các tham số được gửi lên có cấu trúc bắt đầu bằng dấu ? , các tham số được phân tách bởi kí tự &.

Ví dụ

Giả sử chúng ra truyền tham số với URL như sau : https://codecamp.vn/?id=14&name=Tuy

Khi đó chúng ta đang gửi lên Sever 2 tham số id = 14 và name = Tuy

Phương thức POST

Định nghĩa

Khác với GET, phương thức POST truyền dữ liệu với cách thức bảo mật hơn. Phương thức POST truyền dữ liệu qua một form HTML được gắn phương thức truyền là POST.

Ví dụ

 
echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>"> Name:  

 

Server nhận dữ liệu từ Client

Để lấy dữ liệu từ phương thức GET và POST ta sử dụng 2 biến tương ứng là  $_GET và $_POST. $_GET và $_POST là 2 biến toàn cục được lưu trữ dưới dạng mảng.

ví dụ 

với URL như ví dụ trước  https://codecamp.vn/?id=14&name=Tuy


echo "id =  " . $_GET['id'] . " name = " . $_GET['name'];
?>

 

Kết quả trả về sẽ là id = 14 name = Tuy

Với ví dụ trên của phương thức POST mình sẽ viết đoạn lệnh đưa ra dữ liệu mới nhập vào ô input.


 $name = $_POST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
?>

Kết bài

Qua bài trên mình đã giới thiệu cho các bạn về 2 phương thức truyền dữ liệu từ Client lên Server. Việc sử dụng phương thức GET và POST tùy thuộc vào yêu cầu của bài toán. Mọi thắc mắc và góp ý về bài viết xin hãy để lại comment cho mình nhé :))