Ở bài trước chúng ta đã tìm hiều về mảng và cách sử dụng mảng trong PHP. Hôm nay chúng ta tiếp tục với tìm hiểu sâu hơn về một kiểu dữ liệu nữa là chuỗi (String). Dữ liệu được hiển thị lên website chủ yếu dưới dạng chuỗi vì vậy việc xử lí chuỗi như thế nào cho tối ưu là rất quan trọng. Nào cùng bắt đầu thôi.

Khái niệm

String là một chuỗi các kí tự. Được khai báo trong dấu " " hoặc ' '. ví dụ như "hello word".

Một lưu ý nhỏ mà mình cũng đã nói ở bài trước. Khi các bạn sử dụng ' ' để khai báo chuỗi thì chuỗi thu được sẽ đúng như các kí tự mà bạn khai báo. Còn khi các bạn sử dụng " " thì bạn có thể chèn dữ liệu của biến vào chuỗi mà không cần nối chuỗi.

Một số hàm xử lí chuỗi thông dụng

strlen()

Hàm strlen() trong PHP trả về độ dài của chuỗi 


echo strlen("Hello world!"); // outputs 12
?>

 

str_word_count()

str_word_count() là hàm đếm số từ của chuỗi


echo str_word_count("Hello world q e!"); // outputs 4
?>

 

strrev()

strrev() là hàm đảo ngược chuỗi


echo strrev("Hello world"); // outputs dlrow olleH
?>

 

strpos()

strpos() hàm tìm kiếm một chuỗi con trong chuỗi. Nếu có chuỗi phù hợp, hàm trả về vị trí kí tự đầu tiên khớp với chuỗi con. Nếu không có kết quả phù hợp hàm trả về false.


echo strpos("Hello world!", "world"); // outputs 6
?>

 

str_replace()

str_replace() - hàm thay thế một số kí tự trong chuỗi bằng một số kí tự khác.


echo str_replace("world", "alo123", "Hello world!"); // outputs Hello alo123!
?>

 

substr() 

substr() - hàm trả về một phần của chuỗi

cú pháp

substr(string,start,length)


echo substr("Hello world",6,2);//lấy 2 kí tự bắt đầu từ kí tự thứ 6 - output wo
?>

 

ucwords()

hàm ucwords() chuyển kí tự đầu tiên của mỗi từ thành kí tự in hoa.


echo ucwords("hello world");//output Hello World
?>

 

Kết bài

Trên đây là một số hàm xử lí chuỗi thông dụng. Còn rất nhiều hàm xử lí chuỗi không được mình nhắc đến ở đây. Các bạn có thể tham khảo tại w3school . Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng để lại comment cho mình nhé. :))